Tính năng

Tính năng của alohihi, dịch vụ chat trực tuyến hổ trợ khách hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng chat

Hướng dẫn sử dụng tính năng chat của Alohihi, một trong những chức năng quan trọng của alohihi

Hướng dẫn sử dụng tính năng chat

Hướng dẫn sử dụng tính năng chat của Alohihi, một trong những chức năng quan trọng của alohihi

Hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt chat

Hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt chat của hệ thống chat Alohihi, cài đặt một số thông tin cho khung chat, màu sắc, lời chào hỏi khi khách online, 10 giây bật chat...v..v

Hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt chat

Hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt chat của hệ thống chat Alohihi, cài đặt một số thông tin cho khung chat, màu sắc, lời chào hỏi khi khách online, 10 giây bật chat...v..v

Hướng dẫn sử dụng tính năng thiết lập tài khoản

Hướng dẫn tính năng thiết lập tài khoản alohihi, thay đổi thông tin cá nhân, tên, số điện thoại, mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng tính năng thiết lập tài khoản

Hướng dẫn tính năng thiết lập tài khoản alohihi, thay đổi thông tin cá nhân, tên, số điện thoại, mật khẩu

Thêm chức năng theo dõi online và vị trí khách hàng

Alohihi cập nhật thêm chức năng theo dõi những khách hàng đang online hoặc offline và vị trí của khách hàng

Thêm chức năng theo dõi online và vị trí khách hàng

Alohihi cập nhật thêm chức năng theo dõi những khách hàng đang online hoặc offline và vị trí của khách hàng

Alohihi | Hỗ trợ trực tuyến | Phần mềm live chat